top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 1 מתוך 5

Updated: Nov 30, 2021

כתבתי בעבר על שיחה ששמעתי מפי הרב כרמי גרוס, ראש ישיבת הסדר הפונה אל ציבור שמגדיר עצמו כחרדי.

בשיחתו, כלל הרב גרוס גם רעיון מאוד יפה על נירות חנוכה, על מחלוקת מאוד ידועה בין בית שמאי ובית הלל לגבי אופן הדלקת נירות חנוכה.

אנסה להביא את תמצית הרעיון בפוסטים הבאים.

(כל טעות בהבנה, בהצגה או בפירוש - היא שלי ושלי בלבד!)

בית שמאי אומרים ״פוחת והולך״ - היינו, בלילה הראשון שמונה (8) נרות, בלילה השני שבע (7) נרות, וכך פוחתים והולכים עד הלילה השמיני בו מדליקים נר אחד.

בית הלל אומרים ״מוסיף והולך״ - היינו, בלילה הראשון מדליקים נר אחד, בלילה השני מדליקים שני נרות, וכך מוסיפים והולכים עד הלילה השמיני בו מדליקים שמונה (8) נרות.

(המשך בימים הבאים...)


קישורים לחלקים האחרים:


34 views

Comments


bottom of page