top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 2 מתוך 5

Updated: Nov 30, 2021

הרבה נכתב ונידון על שורש המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אבל הפירוש שהביא הרב כרמי גרוס (משמו?) היה מחמם-לב.

פתח-סוגריים - תזכורת:

בתקופת חנוכה התרחשה מלחמת תרבות.

היוונים ניסו להפיץ את התרבות ההלניסטית, וברוב המקומות באימפריה היוונית, התקבלה התרבות היוונית בשמחה ואפילו בחום.

בארץ ישראל התעוררה התנגדות עזה לתרבות נתפסה שמערערת את כל יסודות היהדות, דבר שהוביל למרד המכבים ולמלחמה שהסתיימה בנצחון המכבים, פינוי שרידי ההלניזם מבית המקדש, ו-(200 שנות) עצמאות.

במסגרת טיהור בית-המקדש לא מצאו שמן טהור להדלקת המנורה, עד שנמצא פך (כד) קטן שהכיל שמן בכמות מספקת להדלקת המנורה ליום אחד - אבל באופן ניסי הספיק לשמונה ימים.

כל ניסי המלחמה, ונס פך השמן בתוכם, הובילו את חז״ל לקבוע את חג החנוכה לשמונה ימים (למה שמונה ימים? הרי השמן הספיק באופן טבעי ליום אחד, אז הנס הוא רק בן שבעה ימים? על כך - אם בכלל - בפוסט אחר), חג שבמסגרת מצוותיו נמצא את הדלקת נירות חנוכה, ואז נתגלעה מחלוקת בית שמאי ובית הלל - פוחת והולך או מוסיף והולך?

סגור-סוגריים

(המשך בימים הבאים...)


קישורים לחלקים האחרים:


10 views0 comments

Comments


bottom of page