top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 3 מתוך 5

Updated: Nov 30, 2021

אומר הרב גרוס כך: כשבאו בית שמאי ובית הלל להחליט על סדר הדלקת הנרות, הם הבינו שהדלקת הנרות באה לציין את הדרך הנכונה להתמודד במלחמת תרבות - מה הדרך הנכונה שעם ישראל צריך לנקוט בהתמודדות במשהו זר, במשהו, בתרבות שונה - איך להתייחס לשונה, למה שמפחיד את המסורת ומאיים עליה.

בית שמאי ובית הלל מסכימים (שהרי כך הבינו מחז״ל שקבעו להדליק נרות לזכר הנס) שהדרך להתמודדות היא באמצעות אש - אש הנרות.

לאש יש שתי כוחות עיקריים:

  • האש המכלה, השורפת, האוכלת, ו-

  • האש העוטפת, המלטפת והמחממת, מתיכה ומחברת.

שורש המחלוקת של בית שמאי ובית הלל הוא באופן השימוש הנכון בכוחותיה של האש.

(המשך בימים הבאים...)


קישורים לחלקים האחרים:


12 views0 comments

Comentarios


bottom of page