top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

ישיבת ההסדר החרדית הראשונה - מחשבות לקראת יום העצמאות ה-66 - חלק שני מתוך שלושה חלקים


(המשך מאתמול...)

״לא-ציוני״ מוגדר בעיני באופן הבא:

  1. שירות בצה״ל (או חלופה בשירות אזרחי או לאומי) אינו מוגדר כערך

  2. מדינת ישראל אינה נס הראוי להודיה

שני מדדים הכי בסיסיים (בעיני) להגדרות הנ״ל הם:

  1. אומר תפילה לשלום חיילי צה״ל, ופועל למענם בדרך מכובדת ומכבדת

  2. אומר תפילה לשלום המדינה

* לגבי צה״ל, אפשר לטעון שגיוס/שירות הינו מינימום הגיוני יותר, אבל אפילו מי שיטען כי לא ניתן להתגייס כי חשוב יותר ללמוד תורה, או לא ניתן להישאר דתי צה״ל - שתי טענות שאינן מקובלות עלי כסיבה לפטור גורף מצה״ל - אפילו לשיטתו, שלפחות יגיד תפילה לשלום חיילי צה״ל...

(סיום מחר - או למעשה אחרי יום העצמאות ה-66).

1 view

תגובות


bottom of page