top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

ישיבת ההסדר החרדית הראשונה - מחשבות לקראת יום העצמאות ה-66 - חלק שלישי מתוך שלושה חלקים

(המשך מיום ראשון, ומיום שני - יום הזיכרון לחללי צה״ל)


** עוד יש לומר את הברור מאליו - אין בהגדרה זו לטעון שלא-ציוני == לא-ערכי.

יש בציבור החרדי מלא ערכים שלוואי ואלמד מהם - גמילות חסדים, עזרה הדדית, צניעות, מידות, יראת שמיים, כבוד תורה, אהבת תורה, כבוד תלמידי-חכמים, מסירות נפש - אבל לדעתי אסור לכל אילו לבוא על-חשבון - או במקום - הערכים הציוניים הבסיסיים...


ואם אמשיך ואשתמש בהגדרה ״חרדי״==״לא-ציוני״==״לא רואה ערך בצה״ל ולא רואה נס הראוי להודיה במדינת ישראל״==״לא אומר תפילה לשלום חיילי צה״ל ולשלום המדינה״ - הרי שהישיבה אליה נחשפתי אתמול אינה ״ישיבת ההסדר החרדית הראשונה״ כי אם ״ישיבת ההסדר הראשונה הפונה אל הציבור המגדיר עצמו חרדי״.


ולוואי ונלמד ללמוד זה מזה, ושתהיה בנו התבונה להעריך זה את זה, ולהפנים את הטוב שבאחר, בכדי להגיע מתוך אחדות לשלם שגדול מסך כל חלקיו.

2 views

Comments


bottom of page