Celi's Accident, Part 7 of 7


סגירת המעגל קרתה לפני שבוע, בשבע ברכות שארגנו החברים שלנו לציפי ויונתן, שהפכנו (בהסכמת הכלה והחתן ובנוסף לשבע ברכות) לסעודת הודיה על ההצלה.

סלי אמרה דבר תורה/ברכה/איחול/הודיה, ושוב לימדה אותנו שיעור חשוב ומדהים על כמה חשוב להודות על מה שיש, בזמן שיש - ולא להצטער על מה שכבר אין.


היא סיפרה איך שבחלקיקי השניה שלפני התאונה היא אמרה ״הקב״ה, רק תן לי לחיות״.

ואח״כ, אחרי שיצאה מהאוטו, וסבלה מכאבי-גב נוראים, והרכיבו לה את הסד, אמרה ״הקב״ה, רק שלא נשבר לי הגב״.

כשהגיעה לביה״ח, וראו שב״ה הכל בסדר, אבל התחילו הכאבים בכל הגוף (נגמר האדרנלין?), ״הקב״ה, רק שיעברו לי הכאבים״.