top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

להיות טוב ושמח - ולשפר את העולם שסביבנו - 2 מ-3


(חלק שני - המשך מאתמול)

לכבד בני-אדם. אין אדם חשוב יותר, אין אדם חשוב פחות. אומנם - יש בני-אדם אותם אנחנו (או סביבתינו) מחשיבים יותר - או פחות - אבל אנחנו צריכים לכבד את כולם.

דרך ארץ קדמה לתורה. נימוסים חשובים מכל השכלה. תורנית ושאינה כזו. נימוסים קודמים.

גם פרנסה (פרשנות נוספת לדרך ארץ היא פרנסה) חשובה.

לימוד תורה במימון אחרים (״יששכר וזבולון״) הוא לגיטימי וחשוב - אם - ורק אם - הוא נעשה מתוך הסכמה

״ועשית הישר והטוב״ - יש להיות ישר. יש להיות טוב.

וצריך לעשות את שניהם - לא להתחבא מאחורי רדיפת היושר, ובכך להרע עם הסובבים אותנו, ולא להתחמק מהיושר על ידי רדיפה עיוורת של הטוב.

נכון, זה קשה. אין תשובות פשוטות.

(חלק שלישי ואחרון, מחר)

5 views

Comments


bottom of page